Felnőttképzési szerződés

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény 13. § szerint

 

A felnőttképzési szerződés létrejött egyrészről a Vintage Office Kft. (Székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7. 2. em. 4.; Adószám: 26144588-2-41; Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001897), továbbiakban a képzést szervező intézmény, másrészről a képzésben résztvevő között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

 

 1. A szerződés tárgya:

Felnőttképzési tevékenység a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint.

 

 1. A képzés célját és az elsajátítható ismeretekre, kompetenciákra vonatkozó információkról képzést szervező intézmény a képzésben résztvevőt tájékoztatta, melyet a felnőttképzési szerződés aláírásával elismer.

A képzés megnevezése: A kiválasztott képzés szerint

 

 1. A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formája:

Előzetes tudásszint felmérés

A képzést szervező intézmény az előzetes tudásszint felmérést a résztvevők számára díjmentesen biztosítja.

 

 1. A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja:

A képzésben résztvevő elméleti és gyakorlati órákon nyújtott közreműködését és teljesítményét a képzés ideje alatt az oktató folyamatos szóbeli visszajelzésekkel értékeli.

 

 1. A vizsgára történő bocsátás feltétele:

A képzés nem zárul vizsgával

 

 1. A vizsga szervezésének módja, formája:

A képzés nem zárul vizsgával

 

 1. A képzés követelményeinek sikeres teljesítése esetén megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

 

 1. Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke, és ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények.

A megengedett hiányzás mértéke 20 %, melynek túllépése esetén a résztvevő vizsgával záruló képzés esetén nem bocsátható vizsgára, egyéb esetben nem jogosult a sikeres teljesítést igazoló tanúsítványra.

 

 1. A képzés helye, időtartama, ütemezése, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:

A képzés helyszíne: ZOOM.us távoktatás. A helyszín a résztvevő és az oktató egyéni tartózkodási helye a képzés idején.  

A képzés kezdési időpontja: A kiválasztott képzés szerint

 

 1. A gyakorlati foglalkozás helye, időtartama és ütemezése, biztosított juttatás:

A gyakorlati foglalkozás helye: ZOOM.us távoktatás. A helyszín a résztvevő és az oktató egyéni tartózkodási helye a képzés idején. 

A gyakorlati foglalkozás tervezett időtartama: A kiválasztott képzés szerint

A gyakorlati foglalkozás óraszáma: A kiválasztott képzés szerint

A gyakorlati foglalkozással összefüggésben biztosított juttatás: 0.-Ft.

 

 1. A képzés tervezett befejezési időpontja: A kiválasztott képzés szerint. (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását)

 

 1. A képzési díj – külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának – mértéke és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:

A kiválasztott képzés szerint

Vizsgadíj, amennyiben a képzés vizsgával zárul: 0.- Ft

Pótvizsgadíj: 20.000.- Ft. , azaz Húszezer Forint. Sikertelen pótvizsga esetén a képzés megismétlése szükséges.

A képzési díj az előzetesen megszerzett tudás (az előzetes tudás-szintfelmérés eredményének) figyelembe vételével került meghatározásra.

 

 1. A képzési díj fizetésének módja:

A képzési díjat a résztvevő utalással a Vintage Office Kft. SBERbank Zrt.-nél vezetett 14100048-35675649-01000008 bankszámlájára köteles megfizetni.

 

 1. Szerződésszegés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A képző intézmény szerződésszegésének minősülnek az alábbiak:

Ha a képző intézmény nem biztosítja a képzés személyi feltételeit, nem biztosítja az órák megtartását, vagy azok elmaradása esetén a tanórák pótlását, valamint a képző intézmény nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztja, vagy képzési tevékenységének folytatásától eltiltják.

A képző intézmény szerződésszegése esetén a résztvevő jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, és a képző intézmény köteles a képzés díját 30 napon belül a képzésben résztvevő részére visszafizetni.

 

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A Résztvevő képzésből való kimaradása esetén megfizetendő díj mértéke: arányosítva az igazolt jelenlétnek megfelelően.

 

 1. A képzést szervező intézmény vállalja, hogy a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogosítványok elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett kárt (képzés díja), a szolgáltatás igénybevevőjének megtéríti.

 

 1. A felnőttképzést folytató intézményeket a 2013. évi LXXVII. törvény a képzésben résztvevő adatainak a nyilvántartására kötelezi. A képzést szervező intézmény meghatározott kivételtől eltekintve – statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség – az adatokat harmadik félnek nem adja ki. A törvény által előírt statisztikai célú adatkezeléshez a képzésben résztvevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

 

 1. Jelen szerződés aláírásával résztvevő hozzájárul, hogy a Képző a képzés megvalósításának, a részvételek dokumentálása érdekében az oktatás során fényképeket készítsen, melyeken ő is szerepel.

 

 1. Jelen szerződés aláírásával képzésben résztvevő elismeri, hogy Képző a felnőttképzési szolgáltatások lehetőségéről, a képzésben való részvétel feltételeiről tájékoztatta.

 

 1. Jelen szerződés írásos, indokolt felmondással, és közös megegyezéssel megszüntethető. A képzésben résztvevő felmondása esetén – amennyiben nem a Képző szerződésszegése a szerződés megszüntetésének oka – az időarányosan eltelt órákra vonatkozó díjra a Képző jogosult, ettől Képző megegyezés szerint eltekinthet. Képző általi felmondás esetén – amennyiben nem a résztvevő szerződésszegése a szerződés megszüntetésének oka – Képző a befizetett díjat megtéríti a résztvevő, díjátvállaló esetén, a díjátvállaló részére.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. Szerződő felek jelen megállapodást, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 példányban jóváhagyóan írtak alá.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Képzésben résztvevőként nyilatkozom, hogy a Vintage Office Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Várfok utca 7. 2. emelet 4. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-304268) az adatkezelési tájékoztatót részemre elérhetővé tette, tájékoztatott, hogy az a www.vintageoffice.hu-honlapon ez folyamatosan elérhető. Erre tekintettel kifejezetten hozzájárulok, hogy az általam átadott személyes adatokat a Vintage Office Kft. jelen okirat és az adatvédelmi tájékoztató alapján kezelje.

 

A képzésben résztvevő a Felnőttképzési szerződésben foglaltak megismeréséről, megértéséről és magára nézve a kötelezettségek elfogadásáról online formában, a Vintage Office Kft. által a far.nive.hu adatszolgáltatással kapcsolatosan létrehozott weboldalon

https://www.vintageoffice.hu/adatlejelentes-far-rendszerbe/

oldalon nyilatkozik, ahol a nyilatkozattétel időpontja is rögzítésre kerül.